2002 Budapest

Stand van zaken in Boedapest augustus 2002 en jaarwisseling 2002/2003.

Mijn vakanties in Boedapest van 14 tot en met 31 augustus 2002 alsmede 19 december 2002 tot 5 januari 2003 is er één geweest van gemengde negatieve en positieve gevoelens. Als appartementbezitter in Boedapest leef ik uiteraard mee met alle positieve maar ook negatieve ontwikkelingen in Hongarije.

Voor de aanvankelijk negatieve ontwikkelingen verwijs ik mede naar mijn ingezonden “waterstand” stukje in de nieuwssectie van HongarijeVakantieland.nl. Gelukkig heeft de watersnood in Boedapest geen enkele schade van betekenis aangericht. Wel is er in de provincie schade geweest doordat in de Donau-uiterwaarden gebouwen onder water liepen, doch dat is mijns inziens een gevolg van een al of niet bewust genomen risico bij de aanschaf van dergelijk laag gelegen en dus veel goedkopere gebouwen.

Nadrukkelijk geconfronteerd met onroerend goed vond ik het een goed idee ook hierover eens nader te berichten; tenslotte valt of staat het gezicht van een grote stad voor een groot deel met de onderhoudsstatus van de gebouwen: het eerste aanzicht.

Dit stuk is bedoeld voor al diegenen die wat meer over Boedapest willen weten dan alleen vanuit de toeristische invalshoek wordt geboden; het laatste deel van dit stuk is echter ook voor de toerist interessant omdat het “monumentale gebouwen” in de stad beschrijft.

Als geïnteresseerde in het wel en wee van Hongaren bleek mij bij enige navraag dat de economische situatie voor de inwoners aan het verslechteren is. Met de nu algemeen toeslaande economische malaise is er in Hongarije en met name Boedapest een extra negatieve factor die van grote betekenis is voor de financiële situatie van haar inwoners.

Met het verlaten van de communistische staatsgeleide economie sedert 1989 hebben zich in Boedapest veel buitenlandse bedrijven gevestigd (tijdens de Balkanoorlog was het een centrum voor de oorlogsorganisatie) als hun bestuurlijk en organisatorisch centrum voor activiteiten in Oost Europa. Bijna alle internationaal opererende banken, verzekeraars, accountants en makelaars hebben met de vele eveneens internationaal opererende bedrijven wel een vestiging in Boedapest; als gevolg hiervan is de stad zeer snel aan het verwesterlijken. Naast de ideale ligging als entree naar Oost Europa was ook het aspect dat Hongaren bij een relatief laag loonniveau een goede arbeidsdiscipline en opleidingsniveau hebben keuzebepalend. Inmiddels hebben steden als Praag en Wenen moeten ervaren dat veel bedrijven de voorkeur aan Boedapest hebben gegeven. De gevolgen van deze in eerste instantie positieve ontwikkeling geeft echter op de kortere termijn grote financiële problemen voor de inwoners

Financiële situatie van haar inwoners: Het viel mij deze keer in Boedapest op dat de sfeer meer geladen was dan anders, de bevolking was minder vrolijk en soms zelfs wat licht geraakt; de vraag was dan ook wat er gaande is.

In 1998 was in Boedapest een netto maandloon van EURO 400 heel behoorlijk, momenteel zal dit op ongeveer EURO 500 liggen. De loonontwikkeling blijft hiermee echter achter bij de prijsverhogingen welke met name Boedapest treffen. Door de verwesterlijking worden veel meer producten geïmporteerd dan voorheen waardoor bijvoorbeeld levensmiddelen en kleding fors duurder uitvallen omdat de goedkopere lokale producten worden verdrongen. Hiernaast zijn de kostenstijgingen van elektriciteit, telefoon, kabelaansluitingen (lijkt een van de eerste levensbehoeften) en ook het uitgaansleven enorm en weet men hier niet goed mee om te gaan na een jarenlange staatsgeleide communistische loon en prijs protectie.

De voor Boedapest zo belangrijke toeristen (uit met name Amerika) bleven dit jaar aanvankelijk weg waardoor de verwachte inkomsten van deze jaarlijks grote groep bezoekers teleurstelden, maar inmiddels eind 2002 is de (Amerikaanse) toerist weer normaal in het straatbeeld vertegenwoordigd. Voor de jaarlijks terugkerende toerist zijn de prijsstijgingen een tegenvaller van importantie, alhoewel het prijspeil nog immer lager ligt dan in Nederland. Met name in restaurants (en ook die welke in augustus nog goed waren) zijn de prijzen fors verhoogd, de kwantiteit verminderd en de kwaliteit veelal slechter. Duidelijk is dat Boedapest zich economisch aan het “zetten” is en dat dit (nog) veel spanningen voor haar inwoners zal geven.

De invloed als gevolg van de toename van buitenlandse bedrijven is enorm. Nieuw gebouwde winkelcentra zoals bijvoorbeeld het in Centraal Europa grootste en meest luxueuze WestEnd City Center (uit 2000 en gelegen bij station West. Inmiddels lijkt ook de aanschaf van nieuwe (met veelal door buitenlandse banken gefinancierde) geïmporteerde personenwagens normaal geworden.

Voor vele inwoners van Boedapest die zich maar al te graag laten en lieten verleiden tot deze achteraf meestal niet betaalbare luxe blijkt het rampzalig. In het centrum uit zich dat met name in verwaarlozing van de met de val van het communisme goedkoop verworven huurwoningen. Er werd regelmatig gevraagd of ik meubelraad en zelfs appartementen wilde kopen van inwoners die door geldgebrek gedwongen appartement en/of meubelraad moeten verkopen om hun te hoge schulden te voldoen. Ter plekke bleek mij alras dat dit meubelraad in Nederland nog slechts aan een afvalophaler (die dus geld vraagt om het te verwijderen) meegegeven kan worden. Het was een zeer onaangename ervaring om een oorspronkelijk rijk aangekleed en magnifiek gelegen appartement te bezichtigen waar sedert vele tientallen jaren geen enkel binnenonderhoud heeft plaatsgevonden; over het buitenonderhoud praten we maar helemaal niet. Afsluitingen van elektra en gas komen in Boedapest steeds meer voor, terwijl door huurachterstanden ook huisuitzettingen er toenemen.

Ook in het straatbeeld valt op dat er meer oudere zwervers zijn zonder onderdak (huurders die door schulden uit hun huis zijn gezet) en zonder enig vooruitzicht zijn vervallen tot overmatig alcoholgebruik.

Invloed van de financiële situatie op de huizenmarkt: Na de val van het communisme zijn veel appartementen in huizenblokken door de huurders gekocht vanwege de lage koopprijs (gebaseerd op de toen lage huurprijzen van zo tussen de EUR 15 en 50 per maand van 2 of 3 kamerappartementen). De splitsing in appartementen is door de overheid goed aangepakt en verschilt nauwelijks van die in Nederland, maar de huurders wisten feitelijk niet wat ze kochten.

Van huizenblokken die voor meer dan 50% nog in handen van de overheid zijn (welk deel is verhuurd aan oude bewoners en bedrijven tegen lage huren) is de splitsingsakte niet opgemaakt en dus ook de oprichting van een vereniging van eigenaren niet. Weliswaar is de overheid tot aan de splitsing verantwoordelijk voor het onderhoud en dient voor haar eigendomspercentage het onderhoud te betalen, maar……… de overheid heeft geen geld en verkoopt alle appartementen liever om zo het onderhoud aan de kopers over te laten.

Resultaat: zeer verwaarloosde woningen waarbij de eerste kopers feitelijk een kat in de zak hebben gekocht (er  is wel recht op levering maar de splitsing en daarmee de inschrijving in het grondboek – ons kadaster – blijft uitgesteld terwijl de koopsom al is voldaan). Deze kopers kunnen ook nauwelijks iets afdwingen omdat een rechtsgang in Boedapest veel tijd en geld kost wat er niet is (zeker tegen de overheid).

Bij appartementen die nog voor minder dan 50% aan de overheid toebehoren is de splitsing wel voltooid en worden de bijdragen aan de vereniging van eigenaren door de overheid voldaan. Helaas is ook hier de kas voor de vereniging van eigenaren in de meeste gevallen een probleem; veel oorspronkelijke huurders en nu eigenaren hebben geen geld en daarmee forse achterstanden bij de vereniging van eigenaren, waardoor noodzakelijk onderhoud niet uitgevoerd kan worden.

Het aantal surseances van betaling voor deze huisblokken is niet van de lucht, waarbij saneringen vrijwel onmogelijk zijn door het collectieve financiële onvermogen in samenhang met de trage rechtsgang.

Opkoop van appartementen door buitenlanders: Veelal opereren nu kopers op de huizenmarkt die de economische situatie gebruiken om een geheel huisblok te kopen, dit leeg te krijgen en vervolgens gerenoveerd voor veel geld (aan buitenlanders) te verkopen. Een situatie die in het nabije verleden ook in Amsterdam heeft gespeeld toen huisblokken massaal in appartementen konden worden gesplitst.

Amerikanen en Europeanen (zowel bedrijven als particulieren) hebben reeds een zeer groot aandeel in de woningmarkt. De prijsontwikkeling van appartementen daarentegen is nog immer niet verontrustend stijgende omdat er nog veel appartementen boven de markt hangen die door in betalingsmoeilijkheden geraakte inwoners van Boedapest moeten worden opgegeven. Makelaars met buitenlandse klanten suggereren vrijwel altijd iets anders !

Waar rekening mee te houden:Het voorstaande is een waarschuwing voor mensen die denken goedkoop een appartement te kunnen kopen om het op korte termijn met winst te verkopen (onder het motto Hongarije komt binnen Europa en dan stijgen de prijzen); waakzaamheid en deskundigheid is geboden om serieuze problemen te vermijden, autonome prijsstijgingen zijn er wel doch deze zijn niet abnormaal te noemen. In het jaar zelf constateerde ik ook prijsschommelingen; in de winter met de hoge energierekeningen is er een grotere verkoopdrang dan zomers waardoor de prijzen in de winter vaak drastisch vallen (nood) en in de zomer tegen beter weten in te hoog worden gehandhaafd. Wel is duidelijk dat appartementen nog steeds goedkoop zijn en dat op termijn rekening kan worden gehouden met forsere waardestijgingen (denkt u dan wel aan minimaal 10 jaar).

De toerist zal uit het voorstaande begrijpen waarom vele inwoners van Boedapest ontevreden zijn over hun leefomstandigheden en dit onwillekeurig in hun gedrag tonen. Loonstijgingen blijven ondanks de Westerse invloedstoename mede achter bij de prijsontwikkeling doordat de vele illegale inwoners (veel van oorsprong Transylvaanse Hongaren – Roemenen – naast veel echte Roemenen) in combinatie met het zeer hoge eenheidstarief aan loonbelasting van ca. 56 % en een zwakke belastingcontrole zwart werken of een laag officieel loon met een zwart loonsurplus bevorderen. De schatting van het aantal illegalen is zeer divers waarbij een getal van 1 miljoen veel gehoord wordt (en dat is ongeveer 50% van de geregistreerde inwoners in Boedapest).

Waar bijvoorbeeld Roemenen openlijk klagen willen inwoners van Boedapest en Hongarije hun slechte leefomstandigheden niet publiekelijk tonen. Overigens worden de Roemenen door de Hongaren geminacht en gediscrimineerd tengevolge van de kwestie Transylvanie (onderdrukte Hongaarse minderheid in Roemenie) en hun gedrag als illegalen in de hoofdstad; het gaat te ver om in dit kader hierop een verdere toelichting te geven.

Positieve ontwikkelingen in een herboren wereldstad:De verwesterlijking slaat hard toe met de naderende aansluiting bij de Europese Unie. Door de unieke ligging als entree naar het Oosten naast Roemenie en de voormalige USSR willen veel internationale bedrijven een vestiging in Boedapest. Feitelijk is er een herhaling gaande van de ontwikkelingen zoals deze aan het einde van de negentiende eeuw plaatsvonden toen Boedapest wel het Parijs van het Oosten werd genoemd en als wereldstad fungeerde; denk hierbij aan alle monumentale bouwwerken van nationale overheden en buitenlandse investeerders die wij thans zo bewonderen:

De Opera, Basilika, het Parlementsgebouw, Vissersbastion, Nationale Theater (ook het oude), vele museums, de in Jugendstil / Art Nouveau gebouwde Dierentuin, Szecheni badhuis en Frans Liszt Conservatorium en het door buitenlandse verzekeringsmaatschappijen gebouwde Gresham Paleis en New York paleis (waarin het fameuze New York Kavehaz) , de oude hotels Gellert, Astoria, Nemzeti en Grand Hotel Royal alsmede het aloude koffiehuis Gerbaud (het oudste is in Boeda en Ruszwurm Confectionary geheten). Ook zijn er de prachtige overheidsgebouwen met hun glazuurtegels en dakpannen die in de stad zo opvallen. Wij verwijzen naar een voortreffelijke fotosite van de hiervoor genoemde gebouwen: http://www.viennaslide.com/budapest.htm.

De lezer dient zich te realiseren dat bijna al deze bouwwerken tussen 1865 en 1915 zijn gebouwd, slechts een periode van een halve eeuw maar dan wel een van grote rijkdom en bloei.

Met verbazing constateerde ik nu de veelvoud aan (renovatie) projecten die in 2002 opgeleverd of onderhanden zijn, de belangrijkste geef ik onderstaand met een korte beschrijving van de huidige status navolgend weer.

Hongaarse Nationale Theater: Op een mooie augustusavond avond reed ik met een Hongaars Budapest teamlid langs de Donau om een indruk te krijgen van de hoge waterstand tot er ineens een kolossaal verlicht bouwwerk aan de Pestzijde opdoemde; nieuwsgierig geworden lag nadere inspectie voor de hand. Alras werd duidelijk dat dit het nieuwe Hongaarse Nationale Theater was waar jarenlange politieke discussies aan ten grondslag hebben gelegen en waar talloze keren bouwopdrachten werden ingetrokken (oorspronkelijk gedachte bouwplaats was het “Erzsebet ter” waar nu een ondergrondse parkeergarage met winkelcentrum gepland is en waarvoor reeds geruime tijd een investeerder wordt gezocht (tegen de verkoopprijs van 1 Euro !) en waarboven inmiddels zolang een parkachtig plein is aangelegd).

De indruk was zo overweldigend dat wij terugkeerden om er foto’s van te maken, een goede gedachte want er blijkt in internet nauwelijks informatie aanwezig over dit geweldige bouwwerk.

Hongaarse Nationale Theater in aanbouw

Hongaarse Nationale Theater in aanbouw

In de hoop dat u een soortgelijke overweldigende indruk zult krijgen als wij hadden, presenteren wij hier de nachtfoto’s met de wetenschap dat we hiermee een van de eersten zijn op internet.

Hongaarse Nationale Theater in aanbouw

Hongaarse Nationale Theater in aanbouw

Hongaarse Nationale Theater in aanbouw

Hongaarse Nationale Theater in aanbouw

Door de bijzondere bouwstijl en avondverlichting maakt het terrein met dit kenmerkende bouwwerk een geweldige indruk; het terrein ligt aan de Pestzijde bij de Lagymanyosi brug en pal naast de Donau alwaar het een 10 tal jaren braak lag nadat hier in 1996 de Wereldtentoonstelling die in coöperatie met Wenen was gepland geannuleerd werd.

De opening van het theater was op 15 maart 2002 en het gaat als eerste fase onderdeel uitmaken van een groter project genaamd “Millenium City Center” waarvan de 2e fase inmiddels gestart is.

Dit wordt waarschijnlijk het allergrootste project ooit in Boedapest gerealiseerd door de van het WestEnd City Center bekende Canadese TrizecHahn Corporation en het Hongaarse TriGranit Rt. (www.trigranit.com) die de tender voor de ontwikkeling van dit project wonnen.

Het project omvat naast de culturele instellingen als het net geopende National Theater en de nog te bouwen Museum of Modern Hungarian Art, House of Traditions en een National Concert Hall (grootte 10.000 van de 55.000 m2) ook nog eens 320 luxe appartementen, kantoorgebouwen en hotels met casino en thermaalbad naast conferentiefaciliteiten voor 6.000 mensen.

Drie jaar na oplevering zal het (vooralsnog gedurende 10 jaar ?) aan de overheid in lease worden gegeven waarmee het rendement voor de private investeerders in die periode gegarandeerd is; hiernaast zal de overheid ook een 30% belang van de private investeerders kopen. Overheid en investeerders zijn dus nauw met elkaar verbonden in dit bijzondere project (hetgeen zonder twijfel ook het bestaansrecht aan dit politiek jarenlang zo omstreden project heeft gegeven).

De geschatte investering voor het gehele project bedraagt EURO 575.000.000,00. (geraadpleegde bron: www.amcham.hu_

Gresham Paleis:Dit in 1906 voor de Gresham Life Assurance Co. of London gebouwde luxe Art Nouveau appartementen gebouw aan het Roosevelt plein voor de Kettingbrug over de Donau was oorspronkelijk bestemd voor de Britse aristocratie. Na de 2e wereldoorlog werden de appartementen genaast door het nieuwe communistische regiem ten behoeve van de huisvesting van “het volk” dat sedertdien de appartementen huurde van de overheid.

Nadat in 1991 een contract werd getekend met de Indiase hotelketen Oberoi dat nimmer werd gerealiseerd, ongetwijfeld als gevolg van een door de huurders aangespannen rechtszaak over de eigendomsrechten, is nadien wederom getracht een investeerder voor het door de National Heritage Protection Agency beschermde Gresham Palace te vinden. Inmiddels was door het hoogste gerechtshof in Hongarije bepaald dat de gemeentelijke overheid de onbetwiste eigenaar was.

In 1998 werd het uiteindelijk aangekocht door de Canadese Four Seasons hotelketen waarbij de uitkoop van de huurders nog geregeld moest worden. Inmiddels onderging het gebouw sedert 2001 een gigantische transformatie tot een 155 kamers tellend 5 sterren hotel (zie ook de bron Gresco Investments Ltd. bouwplan USD 84.000.000,00: www.ontheglobe.com waarop ook een fotoimpressie staat). Overigens zal de exclusieve winkelpassage in het gebouw voor het winkelend publiek openbaar toegankelijk blijven.

Gresham Paleis Boedapest

Gresham Paleis Boedapest

De verwachte opening van het “Four Seasons Hotel Gresham Palace” (foto januari 2003) zal gezien de huidige bouwvorderingen naar onze mening pas medio 2003 plaatsvinden.

New York Paleis: Wie kent niet het fameuze New York Kavehaz. Eind 19e eeuw (1894 en 1897 worden beide genoemd) bouwde The New York Life Insurance Company dit paleis als haar hoofdkantoor en nam bij de opening slechts een paar kantoren op de eerste etage in gebruik; de rest werd als appartementen verhuurd; het koffiehuis vond op de begane grond haar plaats.

Saillant detail is wellicht dat met de Hongaarse opstand in 1956 een Russische tank het gebouw zodanig beschadigde dat de gevel vanaf die tijd gestut moest worden door een houten gevelconstructie die het totale gebouw mede door de slechte onderhoudsstaat het aanzien gaf van een nog net niet instortende ruïne. Aangezien het koffiehuis op de begane grond tot 2000 in gebruik was ontstond een schril contrast tussen de vervallen buitenkant en het overweldigend rijk uitgeruste interieur (naar mijn mening mooier dan dat van de Opera). Veel bezoekers zullen met stomheid geslagen het praal interieur bewonderd hebben na zich voor de ingang te hebben afgevraagd wat ze te zoeken hadden in deze bouwval.

Vanaf de sluiting in 2000 werd het gebouw eind 2001 na een slopend verkooptraject uiteindelijk verkocht aan de Duitse Messerschmidt Foundation uit München die er aanvankelijk weer een kantoorcomplex van zou maken; hierbij werden de aangrenzende percelen voorbestemd tot parkeergarage. Nadat een Duits-Zwitserse beleggingsgroep voor een restauratie tot hotel te licht was bevonden is uiteindelijk door de beperkende verkoopvoorwaarden (herstelgarantie en gebruiksbeperkingen) de Messerschmidt Foundation uitverkozen als koper tegen een koopsom van HUF 2.000.000.000,00 (bijna EUR 18.000.000,00). Eind 2002 werd besloten ook hier een hotel van te maken, de Europese Boscolo Hotelgroep zal de exploitatie op zich nemen. Een wederom saillant detail is nog dat tijdens de novemberstormen de steiger rondom de toren weggeblazen werd (nogal wat schade veroorzakend aan de ornamenten) en op de trambaan viel; gedurende 1 dag konden er geen trams rijden over deze drukke boulevard rondweg, nagenoeg het gehele tramverkeer in de stad kwam tot stilstand. Gelukkig is alles weer prima in orde gebracht (zie foto begin 2003).

 New York Kavehaz Boedapest

New York Kavehaz Boedapest

Deze Messerschmidt Foundation heeft grote ervaring met restauratieprojecten en verplichtte zich tot restauratie van het volledige paleis inclusief het koffiehuis naar de staat van 1897 uit te voeren door Hongaarse aannemers c.q. restaurateurs. De oplevering is gepland 16 maanden na afgifte van de bouwvergunning; aangezien de verbouw in 2002 werd gestart zal opening medio 2003 moeten plaatsvinden. (bron: www.ce-review.org/99/21/csardas21.html)

Grand Hotel Royal: Dit oude vervallen hotel, gelegen tegenover ons in 1999 gekochte appartement Erzsebet Korut, werd destijds voor diverse doeleinden gebruikt. Er was ondermeer een Holland Butor (meubelzaak in geïmporteerde 2e hands Nederlandse meubelen) gevestigd. Op een avond was er een live televisie uitzending van een laser discofeest waarbij we onze straat zagen; buiten aan de overkant constateerden we een gigantisch feest met de studiowagens van de televisiezender op de stoep. De oude hotelzalen bleken uitstekend geschikt voor dergelijk grote laser discofeesten.

In 2001 werd het gebouw volledig ontruimd en in de steigers gezet nadat het was gekocht door de Corinthia Group uit Malta. Eind 2001 begon de verbouw tot een luxe 5 sterren hotel dat eind 2002 haar deuren zal openen.

Grand Hotel Royal Boedapest

Grand Hotel Royal Boedapest

De filosofie van de directie is om het hotel haar oude karakter terug te geven, maar dan wel met de luxe van hedendag. Bij de opening aan het einde van de 19e eeuw was het namelijk een hotel waar de inwoners van Boedapest zich zeer wel thuis voelden, hetgeen van de nu in Boedapest bestaande hotels (kennelijk) niet gezegd kan worden. Uit eigen waarneming kan ik stellen dat de oude hotels Astoria, Nemzeti en Gellert feitelijk vanuit een 3 sterren kwalificatie aan het afglijden zijn; renovatie van deze wat “stoffige” hotels is dringend noodzakelijk om de oude luister te herstellen. Het Corinthie Grand Hotel Royal werd zeer informeel 24 december 2002 geopend, mogelijk zal een officiële opening pas plaatsvinden nadat het helemaal gereed is. Met name s’-avonds ziet het er met de verlichting fantastisch uit.

Grand Hotel Royal Boedapest

Grand Hotel Royal Boedapest

Het aanvankelijke investeringsbudget van Grand Hotel Royal was vastgesteld op ongeveer USD 60.000.000,00 waarbij begin 2002, na de ontdekking en aankoop van een thermaal bad in de kelders van naastgelegen panden (niet meer in gebruik), dit budget ongetwijfeld zal zijn bijgesteld. Inmiddels is het thermaal bad binnen het nieuwe hotel geïntegreerd.

Gelegen in het 7e district dat in het verleden en ook nu (weer) veel Joodse inwoners telde en waar de circa 10 jaar geleden gerenoveerde synagoge staat (waarvoor Tony Curtis afstammend van Hongaarse emigranten initiatieven tot fundraising ondersteunde) zal de oplevering van het volledig op de voorgevel na herbouwde en in grondoppervlak verdubbelde (men stak de achterstraat over met een luchtbrug) Grand Hotel Royal tezamen met de restauratie van het New York Paleis wederom een mijlpaal zijn voor de Erzsebetvaros (7e district) waar reeds veel projecten werden opgeleverd en nog vele onderhanden zijn c.q. op stapel staan.

Het 7e district werd overigens eind 2001 voor een groot deel opgenomen in de wereld erfgoederenlijst van de UNESCO.

Resumé:Boedapest is op vele fronten bezig de gloriedagen van weleer terug te laten keren en slaagt hierin wonderwel geholpen door de vestiging van representatieve (hoofd)kantoren van vrijwel alle vooraanstaande bedrijven in de wereld naast de vele opmerkelijk nieuwe onroerend goed projecten (dus restauratie en nieuwbouw).

Door de jarenlange communistische overheersing die onderhoudsverbouwingen van bestaande panden geld verspilling vond (nieuwbouw buiten de stad was in hun ogen beter) is de binnenstad van Boedapest wonderwel gespaard gebleven van de afbraakwoede die wij in West Europa soms achteraf zo betreuren. Slechts open gevallen gaten in de bebouwing (denk aan brand e.d.) werden bebouwd met meestal overheidsgebouwen in de bekende Sovjet-stijl of gewoon tot parkeerplaats getransformeerd. Het stadsgezicht in het centrum wijkt dus niet veel af van die aan het begin van de vorige eeuw, zij het dat nog veel gebouwen er verwaarloosd uitzien of leegstaan. Door dit beleid was het na de val van het communisme voor vele buitenlanders zeer aantrekkelijk in het centrum vestigingsplaatsen te zoeken die het beste bij de uitstraling van hun bedrijf of woonwensen pasten. Momenteel zijn in het centrum nog steeds veel mooie locaties (zowel gebouwen als braakliggende grond die meestal als parkeerplaats wordt gebruikt) te vinden waarbij de prijzen weliswaar toenemen maar niet de pan uit rijzen. Het aangezicht van Boedapest is hiermee gediend doch de leefsfeer in de stad verandert hierdoor wel snel.

Met al deze veranderingen is het helaas zo dat de over het algemeen behoudende en conservatieve inwoners van Boedapest vele (financiële) problemen ondervinden om zich aan te passen aan de voor hen nieuwe stijl van leven in deze herboren wereldstad. Laten we hopen dat de transformatie snel voltooid zal worden en dat de glorie van weleer niet alleen voor het stadsbeeld zal gelden maar ook voor haar inwoners.

Wij hebben de stellige verwachting met dit stuk niet alleen achtergrondinformatie maar tevens nieuws over bijzondere gebouwen in Boedapest te hebben verschaft voor iedereen die als toerist of anderszins in Hongarije en in het bijzonder Boedapest geïnteresseerd is.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *